Poděkování
Thanks to


Chci poděkovat celé mojí rodině za pomoc (a trpělivost) při rozšiřování mé sbírky, a to především mému taťkovi, který mne od začátku v mé vášni podporuje.
I would like to thank my whole family for helping (and patience) to expand my collection, especially to my dad, who has supported me in my passion from the beginning.


Zvláště poděkovat bych chtěl Fransovi, Uwemu a Ivaně. Fransovi za korekci gramatických chyb při překladu těchto stránek do angličtiny. Uwemu za to, že mi vždy nezištně pošle spoustu tácků navíc. Ivaně za zcela unikátní tácky pocházející z těch nejneuvěřitelnějších míst.
A very special thanks to Frans, Uwe and Ivana. Frans for correcting grammatical errors in translating this site into English. Uwe, because he always selflessly send me a lot of coasters. Ivana for unique coasters coming from the most incredible places.


Dále chci poděkovat mým kamarádům, kteří mi vozí nové tácky ze svých cest, především:
I would also like to thank my friends, who have carried some new trays for me from their travels, especially:


A také bych chtěl poděkovat všem sběratelům, kteří se mnou mění tácky ze svých přebytků, především:
Last but not least, I would like to thank all the collectors who exchange their doubles with me, especially:


Home